85. Sy DiGeorge

Sy DiGeorge

Sy DiGeorge je urođena imunodeficijencija koja se karakteriše anomalijama na licu, urođenim srčanim manama, hipoparatireoidizmom sa hipokalcemijom, kognitivnim, bihevioralnim i psihičkim problemima i povećanom osetljivošću na infekcije.

Javlja se kod oko 1 na 4000 ljudi. Sindrom je prvi opisao američki doktor Angelo DiGeorge , 1968.godine. Krajem 1981. godine utvrđena je genetika sindroma.

 

Uzrok nastanka

Delecija hromozoma 22 (22q11.2 ) je uzrok ovog sindroma u 90% slučajeva ( izgubljen je jedan dio nasljednoga materijala na jednom od dva hromozoma 22 na mjestu q11). Najčešće delecija nastaje de novo (novonastala), a samo u 10% slučajeva je nasljedna.

 

Klinička slika

Sindrom obuhvata nerazvijenost ili nedostatak  timusa (grudne žlijezde) i paratireoidnih (doštitnih) žlijezda, što dovodi do T–ćelijske imunodeficijencije i hipoparatireoze.

T–ćelijski nedostatak čini oko 5 do 10% primarnih imunodeficijencija, a povećava sklonost ka razvoju virusnih i gljivičnih infekcija. U zavisnosti od  proliferativne osetljivosti T – limfocita na mitogene, anomalija može biti parcijalna ili kompletna. Parcijalna je češća, vremenom se imunološki parametri mogu i popraviti, dok kod kompletne skoro da uopšte i nema T – limfocita u perifernoj krvi.

Hipoparatireoza označava stanje u kojem žlijezde ne proizvode dovoljno paratiroidnog hormona (PTH), što dovodi do poremećaja nivoa kalcija i fosfata u krvi. Hipoparatireoidizam obično počinje u neonatalnom periodu i manifestuje se tetaničkim  grčevima ili konvulzijama.

Urođene mane srca i krvnih sudova oko srca su tipična posljedica delecije 22q11.

Od urođenih srčanih mana najčešće su tetralogija Fallot, ventrikularni septalni defekt i koarktacija aorte. Ostale anomalije su rijeđe i uključuju pulmonalnu stenozu, atrijalni septalni defekt, atrioventrikularni septalni defekt i transpoziciju velikih krvnih sudova.

Dojenčad ima nisko položene uši, malenu i uvučenu donju vilicu, hipertelorizam (veliki razmak između očnih jabučica), skraćen usneni žlijeb te urođenu srčanu manu.

Druge manifestacije su: zastoj u rastu i razvoju, kognitivni, bihevioralni i psihički poremećaji. Kod dece su česti anksioznost i afektivni poremećaji, a kod odraslih se češće javljaju psihoze, naročito shizofrenija. Neurološke abnormalnosti podrazumevaju poremećaje u moždanim strukturama sa čestim epi napadima. Oboljeli mogu imati i genitourinarne malformacije.

Ponavljane infekcije su glavni problem. Česti uzročnici infekcija su Pneumocystis carinii i diseminovane virusne infekcije.

DGS je često udružen sa drugim autoimunim poremećajima kao što su: Gravesova bolest, imunološke citopenije, imunološke trombocitopenije, juvenilni reumatoidni artritis i ekcemi.

Izgled pacijenta je karakterističan: hipertelorizam (abnormalno širok razmak između unutrašnjih uglova očiju), mikrognacija ( mala donja vilica), mali otvor usta ( “usta kao kod ribe” ), antimongoloidno postavljene oči, nisko spuštene uši, rascep submukoze i nepca, velofaringealna nerazvijenost ( dovodi do nazalnog govora).

 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu karakteristične kliničke slike, imunoloških ispitivanja, nivoa PTH, nivoa kalcijuma u krvi, rendgenografije grudnog koša, NMR-a, genetskih ispitivanja, kateterizacije srca.

 

Lečenje

Lijek za DiGeorgeov sindrom ne postoji, a posljedice bolesti se pokušavaju što više ublažiti. Najveći su problem česte i opasne infekcije do kojih dolazi zbog narušenog imunološkog sistema.

Terapija obuhvata profilaksu infekcija, simptomatsku terapiju, transplantaciju koštane srži ili ranu transplantaciju timusa i faktore timusa, hirurške procedure.

Hipoparatireoidizam i hipokalcemija se liječe davanjem kalcijuma i vitamina D, a urođene srčane mane standardnim hirurškim procedurama.