JAVNI POZIV

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske, sa sjedištem u Banjaluci, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“, traži konsultanta za dva projektna zadatka:


1. Izrada informativnog materijala o rijetkim bolestima i radu Centra za rijetke bolesti Republike Srpske za zdravstvene radnike;
2. Edukacija zdravstvenih radnika na temu rijetkih bolesti.

I

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti“ je jačanje OCD mreža u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi
1. Specifični cilj – razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.
2. Specifični cilj – poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.
3. Specifični cilj – povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati
1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti
2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti
3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.
4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini
5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

Trajanje projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Organizacije implementatori: Institut za populaciju i razvoj i Savez za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke.

II

Opis posla
Konsultant je zadužen i odgovoran da:
 pripremi info materijal o rijetkim bolestima i radu Centra za rijetke bolesti Republike Srpke te ga dostavi u word formatu projektnom  koordinatoru;
 održi dvije (2) jednodnevne edukacije za zdravstvene radnike o rijetkim bolestima u Banjaluci:
    – priprema metodologije rada tokom jednodnevne radionice;
    – priprema prezentacije za radionicu;
    – koordinacija sa predstavnicima Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske i Instituta za populaciju i razvoj (IPD) Sarajevo;
    – priprema pre-post upitnika;
    – izrada finalnog izvještaja.

Očekivani rezultat:
– Pripremljen info materijal (tekstualni dio) o radu Centra za rijetke bolesti Republike Srpske i o rijetkim bolestima u Republici Srpskoj;
– Održane dvije jednodnevne edukacije za zdravstvene radnike na temu rijetkih bolesti u Banjaluci.

Vremenski okvir izvršenja zadatka: 01.11.2022 – 20.12.2022.

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske će naknadno definisati sa izabranim konsultantom:
– tačne termine održavanja edukacija za zdravstvene radnike u Banjaluci;
– spisak rijetkih bolesti koje će biti obrađene u sklopu info materijala.

Konsultant/ponuđač usluge treba posjedovati diplomu o završenom fakultetu zdravstvenog smjera kao i sljedeće iskustvo:
 Poznavanje međunarodnih propisa o pravima osoba s rijetkim bolestima, posebno zakonske regulative u Republici Srpskoj koja reguliše ovu oblast;
 Poznavanje klasifikacije rijetkih bolesti;
 Poznavanje propisa i procedura u radu Centra za rijetke bolesti Republike Srpske;
 Prethodno iskustvo od najmanje tri godine rada sa osobama oboljelim od rijetkih bolesti;
 Prethodno iskustvo predavača na temu rijetkih bolesti;
 Odlične pismene i usmene komunikacijske vještine.

Prijava
Zainteresovani konsultanti obavezni su priložiti sljedeće dokumente:
 Pismo namjere (na B/H/S jeziku)
 Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com

Rok za prijavu: 28.10.2022., do 17 h.

Podrška
Konsultant će tokom realizacije zadataka imati podršku od strane projektnog koordinatora. Projektni koordinator će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Izmjene i dopune
Ovaj Projektni zadatak (ToR) može biti izmijenjen ili dopunjen od strane menadžmenta Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske, a što će biti dokumentirano kroz zapisnik o izmjenama i dopunama.

Kriteriji za odabir konsultanta: Ugovarač će donijeti odluku o odabiru konsultanta na osnovu dokazane ekspertize i prethodnog iskustva aplikanta u odnosu na potrebe projektnog zadatka.

Savez za rijetke bolesti RS nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu javnog poziva.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu: rijetkebolesti.rs@hotmail.com