Konkurs

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske, sa sjedištem u Banjaluci, objavljuje konkurs za poziciju

TRENERA IZ OBLASTI ZAGOVARANJA – OSNOVNI I NAPREDNI NIVO

u okviru projekta Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti, koji Savez za rijetke bolesti Republike Srpske sprovodi u partnerstvu sa Institutom za populaciju i razvoj (IPD), a koji finansira Evropska unija.

Opšti cilj projekta jeste ojačati OCD mrežu u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba sa rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti, znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti. Specifični ciljevi odnose se na razvoj i jačanje kapaciteta OCD za partnerski dijalog s vladinim tijelima u svrhu razvoja i provođenja politike i programa u području zdravstvene zaštite, zatim unapređenje pravnog i institucionalnog okvira zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini, i povećanje javne svijesti o rijetkim bolestima i razmjenjivanje informacija, kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Vremenski period trajanja projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

 1. Ciljevi treninga (2 dvodnevna treninga u Banjoj Luci i 2 identična treninga u Sarajevu). Prvi dvodnevni trening u Banjoj Luci i Sarajevu obuhvaća temu Osnovno zagovaranje a drugi dvodnevni trening u istim gradovima Napredno zagovaranje.

Cilj osnovnog treninga je povećati znanje i usavršiti praktične vještine u oblasti zagovaranja, kroz participativni način rada predstavnika udruženja, koji će biti uključeni u sve faze procesa, od razvoja zagovaračkih programa do aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja zagovaračkih ciljeva. Izabrani konultant/i će se u svom radu referisati na evropske direktive, smjernice i prakse u oblasti rijetkih bolesti, s fokusom na Evropsku organizaciju za rijetke bolesti EURORDIS.

Napredni trening će predstavljati nastavak jačanja kapaciteta polaznika sa osnovnog treninga. Polaznici će kroz participativni rad razviti dvogodišnji zagovarački plan i zagovaračku kampanju za potrebe entitetskih saveza za rijetke bolesti. Zagovaračkim planom će biti definisane uloge i odgovornosti između udruženja, zagovaračke aktivnosti će biti raspoređene između udruženja-članica entitetskih saveza za rijetke bolesti i sinhronizovane sa zagovaračkim kampanjama. Oba zagovaračka dokumenta će biti finalizirana nakon provođenja edukacija o efektivnoj komunikaciji i kreiranja komunikacijskih kampanja.

 

 1. Rezultati treninga

Trening iz oblasti osnovnog zagovaranja

Najviše 20 predstavnika udruženja koja okupljaju oboljele od rijetkih bolesti na nivou entiteta razumiju važnost zagovaranja u postizanju određenih društvenih promjena. Upoznati su sa različitim zagovaračkim tehnikama i osnovnim vještinama koje mogu primijeniti u djelovanju njihovih udruženja/entitetskih saveza za rijetke bolesti.

Trening iz oblasti naprednog zagovaranja

Najviše 20 predstavnika udruženja koja okupljaju oboljele od rijetkih bolesti na nivou entiteta unaprijedili su znanje o zagovaranju i zagovaračke vještine. Kreiran je dvogodišnji zagovarački plan entitetskih saveza za rijetke bolesti.

 

 1. Zadaci trenera i metodologija rada

Zadaci trenera su sljedeći:

 • Vođenje dva (2) treninga Osnovno zagovaranje i dva (2) treninga Napredno zagovaranje.
 • Priprema edukativnih i drugih materijala vezanih za održavanje treninga:
 • priprema dnevnog reda.
 • priprema i pravovremeno dostavljanje edukativnih materijala.
 • priprema pre – post evaluacija.
 • Koordinacija sa predstavnicima Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske i Instituta za populaciju  irazvoj (IPD) Sarajevo.
 • Izrada finalnog izvještaja s treninga.

Metodologija treninga zasnivaće se na interaktivnom radu učesnika procesa, timskom radu, individualnom radu i refleksiji u grupi.

 

 1. Ekspertiza

Trener posjeduje sljedeća iskustva, znanja i vještine:

 • Dugogodišnje iskustvo (najmanje 5 godina) u vođenju treninga iz oblasti zagovaranja.
 • Razumijevanje tema iz oblasti zdravlja, posebno kada se radi o marginalizovanim grupama.
 • Razumijevanje potreba nevladinih organizacija u BiH.
 • Poznavanje zakonskog okvira koji se veže za rad nevladinih organizacija iz oba entiteta.
 • Komunikativnost, otvorenost, spremnost za saradnju, aktivno slušanje i timski rad.
 • Liderske vještine.

 

Lokacija angažmana: Banja Luka i Sarajevo

 1. Vremenski rok

Dvodnevni osnovni trening iz oblasti zagovaranja u Banjaluci će se održati 02-03.04.2022.

Dvodnevni napredni trening iz oblasti zagovaranja u Banjaluci će se održati 09-10.04.2022.

Institut za populaciju i razvoj (IPD) će naknadno definisati sa izabranim konsultantom/ima tačne termine održavanja identičnog osnovnog i naprednog treninga iz oblasti zagovaranja u Sarajevu.

 

Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 • Pismo namjere (na B/H/S jeziku)
 • Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference
 • Tehnički prijedlog za izvršenje projektnog zadatka
 • Finansijska ponuda

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, najkasnije do 26.03.2022. u 13 sati.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com

Informisanje kandidata

Savez za rijetke bolesti RS neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Savez će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat na upit ponuđača. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.

 

Konkurs za trenera