Konkurs

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske, sa sjedištem u Banjaluci, objavljuje konkurs za poziciju

 

I.

 1. TRENERA IZ OBLASTI IZRADE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRIKUPLJANJA SREDSTAVA (FUNDRAISING)

u okviru projekta Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti, koji Savez za rijetke bolesti Republike Srpske sprovodi u partnerstvu sa Institutom za populaciju i razvoj (IPD), a koji finansira Evropska unija.

Opšti cilj projekta jeste ojačati OCD mrežu u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba sa rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti, znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti. Specifični ciljevi odnose se na razvoj i jačanje kapaciteta OCD za partnerski dijalog s vladinim tijelima u svrhu razvoja i provođenja politike i programa u području zdravstvene zaštite, zatim unapređenje pravnog i institucionalnog okvira zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini, kao i povećanje javne svijesti o rijetkim bolestima i razmjenjivanje informacija kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Vremenski period trajanja projekta: 01.01.2021. – 31.12.2023.

 

2. Ciljevi treninga (2 dvodnevna treninga u Banjoj Luci i 2 identična treninga u Sarajevu. Prvi dvodnevni trening u Banjoj Luci i Sarajevu obuhvaća temu “Pisanje projektnih prijedloga a drugi trening u istim gradovima temu Prikupljanje sredstava (Fundraising)”.

 • Upoznati učesnike sa osnovnim pojmovima i elementima procesa izrade projektnog prijedloga i procesa upravljanja projektom.
 • Povećati vještine učesnika da precizno definišu problem, odrede njegove uzroke i posljedice, te da jasno identificiraju potrebe korisnika.
 • Povećati znanja učesnika u procesu definisanja indikatora u kontekstu projektnih ciljeva, očekivanih rezultata i aktivnosti, te pojasniti načine provjere relevantnosti identificiranih indikatora i sveobuhvatne projektne logičke matrice.
 • Upoznati učesnike sa osnovnim pojmovima i načinima projektnog budžetiranja, planiranja realnih troškova projekta, procjene resursa, te povećati njihova znanja iz oblasti kreiranja i definisanja održivosti projekta nakon završetka projektne implementacije
 • Unaprijediti vještine iz oblasti prikupljanja sredstava (Fundraising). Trening će obuhvatiti kratak osvrt na pisanje projekata, te još jednom sumirati znanja i vještine stečene kroz prisustvo na prvom dvodnevnom treningu. Kroz ovaj osvrt, učesnici će se prisjetiti teme sa prvog treninga, što će im omogućiti kvalitetnu podlogu za praćenje teme ”Fundraising”. Učesnici će biti upoznati sa pojmom ”Fundraising” kao i šta to ustvari praktično obuhvata, upoznaće se sa osnovama prikupljanja sredstava, pojasniće im se načini na koji korisnička udruženja mogu obezbijediti finansijska sredstva za njihovo poslovanje te će biti ponuđen pregled izvora odnosno portala na kojima je moguće pratiti objavljene pozive za projekte koji mogu biti interesantni ciljnoj populaciji oboljelih od rijetkih bolesti. U konačnici, učesnici će usvojiti potrebna znanja i vještine sa kojima će biti u stanju za samostalno razvijanje strategija prikupljanja sredstava.

 

3. Rezultati treninga

Treninzi Pisanje projektnih prijedloga i Prikupljanje sredstava (Fundraising) će se fokusirati na ostvarivanje sljedećih rezultata:

 • Učesnici treninga unaprijedili vještine izrade prijedloga projekta, povećali postojeća znanja o elementima projektnog ciklusa i procesa izrade projektnog prijedloga
 • Učesnici treninga unaprijedili vještine iz oblasti prikupljanja sredstava (Fundraising)

 

4. Zadaci trenera i metodologija rada

Zadaci trenera su sljedeći:

 • Vođenje dva (2) treninga Pisanje projektnih prijedloga i dva (2) treninga Prikupljanje sredstava (Fundraising)
  • Priprema edukativnih i drugih materijala vezanih za održavanje treninga:
  – priprema dnevnog reda
  – priprema i pravovremeno dostavljanje edukativnih materijala
  – priprema pre i post evaluacija
  • Koordinacija sa predstavnicima Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske i Instituta za populaciju irazvoj (IPD) Sarajevo
  • Izrada finalnog izvještaja s treninga

Metodologija treninga zasnivaće se na interaktivnom radu učesnika procesa, timskom radu, individualnom radu i refleksiji u grupi.

 

5. Ekspertiza

Trener posjeduje sljedeća iskustva, znanja i vještine:

 • Dugogodišnje iskustvo (najmanje 5 godina) u vođenju treninga Pisanje prijedloga projekata, Fundraising, Upravljanje projektnim ciklusom, i sl.
 • Liderske vještine
 • Razumijevanje tema iz oblasti zdravlja
 • Razumijevanje potreba nevladinih organizacija u BiH
 • Poznaje zakonske okvire koji se vežu za rad nevladinih organizacija u oba entiteta
 • Komunikativnost, otvorenost, spremnost za saradnju, aktivno slušanje i timski rad

Lokacija angažmana: Banja Luka i Sarajevo

 

6. Vremenski rok

Aktivnosti definirane ovim Projektnim zadatkom obavljat će se tokom oktobra/novembra 2021., uz naknadno definisanje tačnih termina od strane Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske i Instituta za populaciju i razvoj (IPD) Sarajevo.

Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:*  Pismo namjere (na B/H/S jeziku)

 • Biografija (na B/H/S jeziku) sa minimalno 2 reference
 • Tehnički prijedlog za izvršenje projektnog zadatka
 • Finansijski prijedlog/ponuda

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com

 

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail adresu rijetkebolesti.rs@hotmail.com

 

Informisanje kandidata
Savez za rijetke bolesti RS neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Savez će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat na upit ponuđača. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.

 

Konkurs za trenera