Pravo na rad sa jednom polovinom punog radnog vremena

Pravo na rad sa jednom polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege i staranja o djetetu sa psihofizičkim smetnjama u razvoju ostvaruje se na način propisan za ostvarivanje prava poslodavca na refundaciju isplaćene naknade neto-plate porodilji. Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade neto-plate zaposlenom roditelju za drugu polovinu punog radnog vremena (u daljem tekstu: refundacija polovine plate), podnosi se centru u kome je sjedište poslodavca.

 

Uz zahtjev za refundaciju polovine plate, poslodavac je dužan priložiti sljedeća dokumenta:
– nalaz i mišljenje ovlašćenog doktora o potrebi djeteta, sa psihofizičkim
smetnjama u razvoju, za pojačanom njegom i staranjem i potrebi zaposlenog
roditelja da radi sa jednom polovinom punog radnog vremena,
– Nalaz i mišljenje komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa
smetnjama u razvoju,
– rješenje poslodavca o odobravanju rada sa jednom polovinom punog radnog
vremena,
– dokaz o privremenom ili trajnom odsustvu jednog roditelja (presuda suda,
zatvorska kazna, služenje vojske, boravak u inostranstvu i dr.),
– dokaz o produženom roditeljskom pravu za djecu stariju od 18 godina (odluka
suda),
– dokaz o isplaćenoj neto-plati za puno radno vrijeme, odnosno iznosu plate za
jednu polovinu punog radnog vremena,
– ugovor o radu za oba zaposlena roditelja,
– dokaz da je nezaposleni roditelj nesposoban da se stara o djetetu,
– dokaz da dijete nije smješteno u ustanovu socijalne zaštite.

Pravo na refundaciju polovine plate priznaje se na period od godinu dana, uz mogućnost produženja ostvarivanja ovog prava.