Urođeni mijastenijski sindrom, ORPHA:590; (Congenital myasthenic syndrome)

Kongenitalni mijastenski sindrom (CMS) je grupa genetskih poremećaja oštećenog neuromišićnog prenosa na terminalnoj motornoj ploči, koju karakteriše mišićna slabost.