Dentova bolest, ORPHA:1652; (Dent disease)

Dentova bolest je retka genetska bubrežna tubularna bolest, koju karakterišu manifestacije disfunkcije proksimalnih tubula.